Kőrösi Csoma Sándor


Adassék Kenderesi Mihály  nagyenyedi professzor úr kezébe !

Igen tisztelt professzor úr !

Vegye alázatos bocsánat kérésemet, amiért mind ez idáig levelem írását hanyagoltam, annak ellenére, hogy elsősorban kegyelmednek tartozok elszámolással, aki azon kevesek közé tartozik , kik minden törekvésemben és útam előkészítésében önzetlenül gyámolított. A hanyagolásnal lényegében az volt az oka, hogy enyedi elindulásom óta mind ez idáig jószerével csak a rengeteg úttal és a hatóságok akadékoskodásával vesződtem.
Alig most, hogy a zanglai magán stúdiumom után megtértem a szabathui angol kolóniába, tudok kegyelmednek némi eredményről beszámolni. Nevesen arról, hogy a hátramaradt magyarok felkutatásában úgy vélem, megtettem az első igen fontos lépést. A több mint egy eves stúdium alatt Phun-chogsz láma állhatatos útmutatása mellett  megtanultam a tibeti nyelvet, melynek segítségével alaposan tanulmányozhattam kelet két gyöngyszemét: a tibeti kánont és egy szanszkrit-tibeti szójegyzéket. E két könyv, valamint a már előzőleg Lehben tanulmányozott Alphabetum Tibetanum rávezettek azon személyes meggyőződésre, hogy a magyarnak ebben a nyelvben leledzik a gyökere. Ha formában, kiejtésben nem is, de nyelvtani szerkezetben a szanszkrit hasonmása.
Nos, az itteni hatóságok, néhány angol barátom közbenjárására, felfigyeltek kutató munkámra és engedélyezték, hogy azt tovább folytassam. Mi több, szerény járadék fejében ezen túl a Bengáli Ázsiai Társaság alkalmazottja- ként dolgozhatok. Ez a viszonylagos anyagi biztonság teszi lehetővé, hogy az elindulásomkor kapott  anyagi támogatást ezennel vissza fizethetem. Kegyelmedet pedig arra kérem, hogy ezen levélhez csatolt összegből olyan alapítványt létesítsen a Bethleniánumban, mely a legérdemesebb diákok előmenetelét segítse, legfőképpen az olyan gratistákét, mint amilyen jómagam is voltam enyedi stúdiumaim kezdetén.

Maradok a kegyelmedre mindig hálásan gondoló,
Kőrösi Csoma Sándor
Szabáthu, 1825.április hó 28-án.
Talán ez is tetszene:

0 megjegyzés: